Інформація для споживачів КП "Костопількомуненергія"

Відповідно до Правил наданняпослуг з централізованогоопалення, постачанняхолодної та гарячої води і водовідведення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №630, нарахування (визначення) плати за послуги з централізованого опалення для населення у разівідсутності у квартирі та на вводі у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії здійснюється з урахуваннямкоефіцієнту, щовраховуєвідхиленняфактичнихпоказниківтемпературизовнішньогоповітрявідврахованих у встановлених тарифах на послугу з централізованогоопалення з урахуванням фактичної кількості днів надання цієї послуги.

Початковими даними для зазначеного коефіцієнта є середня розрахункова температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон для відповідного населеного пункту, яка врахована у встановлених тарифах, фактичні температури зовнішнього повітря (згіднодовідки про середньодобову температуру повітря °С Рівненського обласного центру з гідрометеорології) та фактична тривалість опалювального періоду в розрахунковомумісяці.
    
Розмір місячної плати (П) за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинкусадибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії визначається за формулою:
П = ТО х S х Кi х (ni/nкi);                                                      (1)
де ТО - одноставковий тариф на послугу з централізованого опалення для населення (фізичнихосіб) житловихбудинків без будинкових та квартирнихзасобівоблікутепловоїенергії, гривень за 1 кв. метр за розрахунковий період протягом опалювального сезону (з податком на доданувартість);
ТО = 37,08 грн. згідно Рішення виконкому Костопільської міської ради від 5 жовтня 2017 року №360;
S - опалювана площа квартири (будинкусадибного типу) споживача, який отримує послугу з централізованого опалення та не має будинкового або квартирного засобу облікутеплової енергії, кв. метрів;
Кі - коефіцієнт, щовраховуєвідхилення в i-мумісяціфактичноїтемпературизовнішньогоповітря та тривалостіопалювального сезону відпоказників, врахованихпід час розрахункудіючого тарифу;
ni - тривалістьопалювальногоперіоду в i-мумісяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованогоопалення для населення (фізичнихосіб) у разівідсутності у квартирі (будинкусадибного типу) та на вводах у багатоквартирнийбудинокзасобівоблікутепловоїенергії (згідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010. «Будівельнакліматологія»);
nкi - календарнакількістьдіб в і-мумісяці;
Кі = qфакт і / qн і,                                                (2)
де qн і - норма витратитепловоїенергії в і-мумісяціопалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваноїплощіжитловихбудинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованогоопалення для населення (фізичнихосіб) у разівідсутності у квартирі (будинкусадибного типу) та на вводах у багатоквартирнийбудинокзасобівоблікутепловоїенергії;
qфакт і - фактичнарозрахунковавитрататепловоїенергії на опалення 1 кв. метра опалюваноїплощіжитловихбудинківв і-мумісяцірозрахунковогоперіоду.
qн і = q * ni /N,                                                     (3)
де q - середньозваженарічнавитрататепловоїенергіїпротягомопалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваноїплощіжитловихбудинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованогоопалення для населення (фізичнихосіб) у разівідсутності у квартирі (будинкусадибного типу) та на вводах у багатоквартирнийбудинокзасобівоблікутепловоїенергії;
ni - тривалістьопалювальногоперіоду в і-мумісяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованогоопалення для населення (фізичнихосіб) у разівідсутності у квартирі (будинкусадибного типу) та на вводах у багатоквартирнийбудинокзасобівоблікутепловоїенергії ( згідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010. «Будівельнакліматологія»);
N - загальнатривалістьопалювального сезону, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованогоопалення для населення (фізичнихосіб) у разівідсутності у квартирі (будинкусадибного типу) та на вводах у багатоквартирнийбудинокзасобівоблікутепловоїенергії;
qфакт i = qнi х (tвн– tср о ф i) х nфі/(ni х (tвн– tср о c));                         (4)
де nфi - фактичнакількістьдібнаданняпослуги з централізованогоопалення у розрахунковомуперіоді в i-мумісяці;
tвн - середнярозрахункова температура внутрішньогоповітря у приміщенняхквартири (будинкусадибного типу) -  +18 °С;
tср о с - середня температура зовнішньогоповітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованогоопалення( згідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010. «Будівельнакліматологія») 0,1 °C;
tср о ф і - середняфактична температура зовнішньогоповітрярозрахунковогоперіоду за опалювальний сезон (кількістьдібнаданняпослуги з централізованогоопалення) для відповідногонаселеного пункту в і-мумісяці, °С;
Підставивши формулу (3) та (4) в формулу (2), за рахунокскорочень, отримаємо:
   К i = (tвн– tср о ф i) х nфі/(ni х (tвн– tср о c));                         (4)

Жовтень 2017 р. Листопад 2017р. Грудень 2017 р. Січень 2018 р. Лютий 2018 р. Березень 2018 р. Квітень 2018 р.
ni - тривалість опалювального періоду в i-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах 16,5 30 31 31 28 31 14,5
nфi - фактичнакількістьдібнаданняпослуги з централізованогоопалення у розрахунковомуперіоді в i-мумісяці; 11* 30 31 31 28 31 7,75*
tср о с - середня температура зовнішньогоповітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах, °C; 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
tср о ф і - середняфактична температура зовнішньогоповітрярозрахунковогоперіоду за опалювальний сезон (кількістьдібнаданняпослуги з централізованогоопалення) для відповідногонаселеного пункту в і-мумісяці, °С; 6,07* 3,1067 1,2419 -2,1452 -5,2964 -1,8226 10,77*
tвн - середнярозрахункова температура внутрішньогоповітря у приміщенняхквартири (будинкусадибного типу), °С; 18 18 18 18 18 18 18
Кі - коефіцієнт, щовраховуєвідхилення в i-мумісяціфактичноїтемпературизовнішньогоповітря та тривалостіопалювального сезону відпоказників, врахованихпід час розрахункудіючого тарифу 0,44432* 0,832028 0,936207 1,12543 1,301475 1,107408 0,215883*
Вартістьопалення 1 кв. м. в і-тому місяці, грн./кв.м. 16,48* 30,85 34,71 41,73 48,26 41,06 3,87*
*вказанісереднізначеня, у зв'язку з різною фактичною тривалістюопалювальногоперіоду та фактичною температурою, протягомцьогоперіоду.  
                 

ДОДАТОК (файл EXEL)

 

КП "Костопількомуненергія"