logo

Положення про інспекцію з благоустрою міста Костопіль

1. Загальні положення

1.1. Інспекція з благоустрою міста Костопіль (далі – Інспекція з благоустрою) утворюється Костопільською міською радою як структурний підрозділ Комунального підприємства «Костопількомунсервіс» (далі – КП «Костопількомунсервіс») для здійснення контролю за станом благоустрою міста, виконанням Правил благоустрою м. Костопіль (далі по тексту – Правила), забезпечення чистоти і порядку на території міста Костопіль, охорони зелених насаджень і водойм, місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами організаціями територій.

1.2. Інспекція з благоустрою утримується за рахунок коштів КП «Костопількомунсервіс» в тому числі виділених з міського бюджету, має відповідну матеріально-технічну базу та форму одягу єдиного зразка, яка затверджується сесією міської ради.

1.3. У своїй діяльності Інспекція з благоустрою керується Конституцією і законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими та нормативно-технічними актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Костопільської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Правилами благоустрою м.Костопіль та цим Положенням.

1.4. Структура Інспекції з благоустрою та її чисельність затверджується Костопільською міською радою.

1.5. Інспекція з благоустрою підпорядковується директору КП «Костопількомунсервіс», який спрямовує та координує її діяльність.

1.6. Працівники Інспекції з благоустрою забезпечуються: форменим спецодягом, службовими посвідченнями, бланками приписів та протоколів про порушення у сфері благоустрою встановленого зразка, кийками та газовими балончиками, а також іншими засобами захисту незабороненими законодавством України.

1.7. Інспекція з благоустрою не є юридичною особою, а являється структурним підрозділом КП «Костопількомунсервіс».

1.8. Місцезнаходження інспекції – 35000, Рівненська обл., м.Костопіль, вул. Сарненська, 30.

2. Основні завдання інспекції

Основними завданнями Інспекції з благоустрою є:

2.1. Контроль за станом благоустрою міста Костопіль;

2.2. Контроль за дотриманням Правил благоустрою м.Костопіль, забезпечення чистоти і порядку на території міста Костопіль;

2.3. Сприяння виконання Правил та поліпшенню стану благоустрою міста;

2.4. Складання протоколів, передбачених статтями 150, 152, 154, 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передача їх у відповідні органи, які згідно з чинним законодавством України наділені правом розглядати ці справи, сприяння виконанню прийнятих рішень щодо притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності (забезпечення принципу невідворотності покарання), а також представництво інтересів у всіх судах по справах, що стосуються розгляду складених ними протоколів та оскарження винесених за результатами їх розгляду постанов.

2.5. Профілактика запобігання правопорушень в сфері благоустрою.

3. Функції інспекції

Інспекція з благоустрою відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. проводить рейди та перевірки територій та об’єктів міста Костопіль щодо стану їх благоустрою;

3.2. проводить рейди та перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями, і громадянами (в тому числі суб’єктами підприємницької діяльності) законодавства у сфері благоустрою (Правил благоустрою м.Костопіль, тощо);

3.3. здійснює складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів для притягнення винних до відповідальності за статтями 150, 152, 154, 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

3.4. забезпечує підготовку документів для подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою м.Костопіль, забезпечення чистоти і порядку на території міста Костопіль, бере участь у розгляді складених ними протоколів в першій та апеляційній інстанціях;

3.5. вживає заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою міста Костопіль;

3.6. сприяє забезпеченню чистоти і порядку в місті, очищенню територій та об’єктів від побутових відходів, безхозного майна, самовільно розміщених об’єктів та елементів;

3.7. приймає участь у контролі за якістю матеріалів і виробів та проведенням робіт з будівництва, ремонтів та утримання територій та об’єктів благоустрою;

3.8. здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об’єктів благоустрою населеного пункту;

3.9. приймає участь в обговоренні проектів нових Правил благоустрою м.Костопіль та внесення змін до діючих, іншої технічної документації з питань благоустрою і вносить відповідні пропозиції на розгляд органів місцевого самоврядування;

3.10. вносить пропозиції щодо розвитку та поліпшення стану благоустрою територій міста, удосконалення Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території міста Костопіль;

3.11. приймає участь та безпосередньо розглядає звернення та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань, що відносяться до компетенції Інспекції з благоустрою;

3.12. залучає громадських інспекторів з благоустрою до участі в перевірках;

3.13. приймає участь у координації діяльності та навчанні громадських інспекторів з благоустрою;

3.14. здійснює профілактику запобігання порушенням законодавства в сфері благоустрою населених пунктів;

3.15. періодично інформує директора КП «Костопількомунсервіс» та виконавчий комітет Костопільської міської ради про результати проведених рейдів та перевірок, а також про іншу проведену роботу;

3.16. готує матеріали та пропозиції на засідання Костопільської міської ради та виконавчого комітету з питань, що відносяться до компетенції Інспекції з благоустрою, а також готує і подає на сесію міської ради річний звіт про проведену роботу;

3.17. здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4. Права інспекції

Інспекція з благоустрою має право:

4.1. проводити рейди та перевірки територій та об’єктів міста щодо стану їх благоустрою і додержання підприємствами, установами, організаціями, громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

4.2. виносити приписи щодо усунення порушень чинного законодавства та складати протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів для притягнення винних до відповідальності;

4.3. одержувати у встановленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи і матеріали для виконання покладених на неї завдань;

4.4. залучати в установленому порядку громадських інспекторів з благоустрою населених пунктів, фахівців підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

4.5. надавати допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам у поліпшенні стану територій та об’єктів благоустрою міста щодо стану їх благоустрою;

4.6. здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою населених пунктів;

4.7. подавати у встановленому порядку пропозиції з розвитку та поліпшення стану благоустрою територій та об’єктів міста Костопіль, удосконалення Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території міста Костопіль;

4.8. брати участь у межах своєї компетенції у роботі комісій, що утворюються Костопільською міською радою та її виконавчими органами;

4.9. надавати інформацію за підписом керівництва КП «Костопількомунсервіс» іншим органам державного контролю відповідно до законодавства.

4.10. запрошувати в інспекцію керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, що розташовані на території міста, окремих громадян, власників житлових будинків для дачі пояснень про порушення правил благоустрою, вимагати від них письмової або усної інформації щодо намірів про усунення виявлених недоліків;

4.11. вносити пропозиції щодо анулювання дозволів наданих суб'єктам підприємницької діяльності на розміщення об'єктів зовнішньої реклами, виносної (виїзної) торгівлі, тощо, які систематично порушують правила благоустрою міста;

4.12. запрошувати в інспекцію керівників підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, комерційних структур i окремих громадян для ознайомлення з актами i протоколами про скоєння правопорушення;

4.13. здійснювати відповідно до чинного законодавства фото, відео зйомку, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання та/або припинення порушень вимог законодавства у сфері благоустрою а також з метою фіксації фактів вчинення правопорушень з метою притягнення винних осіб до відповідальності.

4.14. забезпечувати формування, підготовку, публікацію (розміщення) матеріалів, які відносяться до компетенції інспекції на сайті міської ради та в засобах масової інформації.

5. Структура та організація роботи інспекції

5.1. До складу Інспекція з благоустрою входять Головний інспектор та два інспектори з благоустрою міста, які представляють інспекцію у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами на території міста.

5.2. Працівники Інспекції з благоустрою забезпечуються відповідними посвідченнями. Посвідчення повинні містити інформацію про особу інспектора, його фотокартку, посвідчуються підписами керівництва КП «Костопількомунсервіс» і міського голови та відповідно скріплюється печатками комунального підприємства і міськвиконкому Костопільської міської ради.

5.3. Працівники Інспекції з благоустрою повинні відповідати освітньо-кваліфікаційному рівню не нижче бакалавра, водійське посвідчення категорії «В», бути фізично та психічно здоровим ,мати навички з володіння засобами індивідуального захисту (газовим балончиком, кийком, тощо).

5.4. Повноваження працівників Інспекції з благоустрою визначаються цим положенням та їх посадовими інструкціями.

5.5.Працівники інспекції призначаються та звільняються з посади директором КП «Костопількомунсервіс». Працівники інспекції призначаються на посаду за погодженням з міським головою на умовах строкового трудового договору (контракту) терміном не більше ніж на 1 (один) рік.

6. Повноваження та відповідальність головного інспектора

6.1. Інспекцію з благоустрою очолює Головний інспектор, який призначається на посаду директором КП «Костопількомунсервіс» за погодженням з міським головою.

6.2. Головний інспектор:

6.2.1 здійснює керівництво діяльністю Інспекції з благоустрою, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Інспекцію з благоустрою завдань і здійснення нею своїх функцій, дотримання трудової дисципліни;

6.2.2 представляє без довіреності Інспекцію з благоустрою у всіх державних органах та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності, у взаємовідносинах з фізичними і юридичними особами, об’єднаннями громадян, в усіх судах, що розглядають складені інспекторами з благоустрою протоколи про адміністративні правопорушення (в першій інстанції) та постанови винесені за результатами їх розгляду (в апеляційній інстанції);

6.2.3 розподіляє обов’язки між працівниками Інспекції з благоустрою;

6.2.4 планує роботу Інспекції з благоустрою;

6.2.5 проводить особистий прийом громадян;

6.2.6 надає директору КП «Костопількомунсервіс» пропозиції щодо призначення та звільнення працівників Інспекції з благоустрою;

6.2.7 здійснює контроль за виконанням розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, Костопільської міської ради, інших органів місцевого самоврядування та державних органів, прийнятих в межах наданих їм повноважень з питань, що відносяться до компетенції Інспекції з благоустрою.

6.3. Головний інспектор несе персональну відповідальність:

6.3.1. за виконання Інспекцією з благоустрою завдань та функціональних обов’язків, передбачених цим Положенням та посадовими інструкціями;

6.3.2 за стан дотримання трудової дисципліни працівників Інспекції з благоустрою;

6.3.3. за розподіл обов’язків між працівниками Інспекції з благоустрою;

6.3.4. за своєчасність подання на розгляд сесії міської ради звіту про діяльність Інспекції, а також за повноту та достовірність поданої інформації.

7. Порядок проведення перевірок

7.1. Інспектор Інспекції з благоустрою має право брати участь у спільних рейдах та перевірках з представниками наглядових та контролюючих органів державної влади.

7.2. Інспектор має право самостійно проводити планові та позапланові перевірки по дотриманню підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами законодавства у сфері благоустрою.

7.3. Планові перевірки проводяться згідно графіку, що затверджується директором КП «Костопількомунсервіс» та погоджується міським головою.

7.4. Позапланові перевірки проводяться у разі надходження заяв, скарг, службових, доповідних записок або у разі явного загальновідомого порушення законодавства у сфері благоустрою.

7.5. При проведенні перевірок інспектор повинен мати при собі службове посвідчення та направлення на перевірку, що підписується директором КП «Костопількомунсервіс».

7.6. Інспектор, під час перевірки об’єкту благоустрою, виявивши порушення вимог Правил благоустрою м.Костопіль, зобов’язаний невідкладно вчинити всі можливі дії з метою встановлення особи правопорушника та скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення.

При вчиненні однією посадовою чи фізичною особою двох або більше адміністративних правопорушень, протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо.

Протокол повинен відповідати вимогам ст.256 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу порушника, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення порушника, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

При складанні протоколу порушникові роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що робиться відмітка у протоколі.

7.7. Після складення протоколу, останній у п’ятиденний строк надсилається на розгляд до органу (посадової особи), уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення.

7.8. Відшкодування майнової шкоди, заподіяної об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється у порядку встановленому цивільним законодавством, Кодексом про адміністративні правопорушення та іншими нормативно-правовими актами України. Вразі не усунення добровільно особою, винною у порушенні Правил благоустрою м.Костопіль вчиненого нею порушення та спричинених наслідків, роботи щодо їх усунення (відновлення об’єкта благоустрою, прибирання, ремонт, тощо) можуть виконуватися за погодженням з міським головою комунальними підприємствами міста, з подальшим відшкодуванням понесених витрат за рахунок коштів правопорушника. Витрати, понесені комунальним підприємством, внаслідок виконання вказаних вище робіт, підлягають сплаті порушником в повному обсязі в п’ятиденний термін з дати отримання рахунку і акту виконаних робіт або стягуються в судовому порядку за позовом виконавця робіт.

7.9. Форма протоколу про адміністративне правопорушення у сфері благоустрою та попередження наведені в додатках 1, 2.

8. Відповідальність посадових осіб інспекції

8.1. Посадові особи Інспекції з благоустрою несуть адміністративну, дисциплінарну, кримінальну та цивільну відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Положення та посадових інструкцій.

8.2. Підстави, види і порядок відповідальності посадових осіб Інспекції визначаються Конституцією, чинним законодавством України та правилами внутрішнього трудового розпорядку КП «Костопількомунсервіс».

9. Прикінцеві положення

9.1. Внесення змін та доповнень до Положення, а також ліквідація Інспекції з благоустрою здійснюється за рішенням Костопільської міської ради.

9.2. Припинення діяльності Інспекції з благоустрою здійснюється відповідно до чинного законодавства, на підставі рішення Костопільської міської ради прийнятого за поданням міського голови та/або депутатів, та/або директора КП «Костопількомунсервіс».