Положення про депутатські комісії

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Костопільської міської ради сьомого скликання

Розділ 1. Загальні положення

 1. 1.1.Дане положення розроблене у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламенту міської ради, рішення міської ради від 18 грудня 2015 року №9 і визначає повноваження, компетенцію та порядок організації роботи постійних комісій міської ради.
 2. 1.2.Постійні комісії ради є органом, що обирається з числа депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень, з питань віднесених до компетенції постійної комісії.

            Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії.

            До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

 1. 1.3.Порядок утворення, ліквідації постійних комісій, затвердження та зміна їх складу, обрання та відкликання голів постійних комісій визначається регламентом міської ради.
 2. 1.4.Постійні комісії є відповідальними перед міською радою і їй підзвітними. Діяльність постійних комісій за дорученням міського голови координує секретар міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рішень і рекомендацій.
 3. 1.5.Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, вільного колективного обговорення.
 4. 1.6.Постійні комісії співпрацюють з місцевим громадськими організаціями, вивчають і враховують громадську думку.

Розділ 2. Функції і повноваження постійних комісій

 1. 2.1. Постійні комісії:
 2. 2.1.1.За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти галузевих програм та соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, питання розвитку місцевого самоврядування та децентралізації влади, земельних відносин, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про роботу та стан фінансово-господарської діяльності підприємств міської комунальної власності, інші питання, які вносяться на розгляд ради згідно статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 3. 2.1.2.За дорученням ради, голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради, власних рішень і рекомендацій.
 4. 2.1.3.Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.
 5. 2.1.4.Аналізують, узагальнюють, систематизують заяви, звернення, скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій, готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування в місті.
 6. 2.1.5.В разі необхідності публікують у місцевих ЗМІ проекти місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, виступають ініціаторами проведення громадських слухань з питань найбільш важливого громадського значення.
 7. 2.1.6.Протоколи засідань постійних комісій оприлюднюються на офіційному веб-сайті Костопільської міської ради.
 8. 2.2.Постійні комісії мають право:
 9. 2.2.1.У питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
 10. 2.2.2.Вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань сесій ради, робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до їх відання.
 11. 2.3.Постійні комісії зобов’язанні:
 12. 2.3.1.Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства розробляти проекти рішень з питань, що належать до їх відання, здійснювати попередній їх розгляд та готувати висновки з цих питань для розгляду на пленарних засіданнях ради.
 13. 2.3.2.Періодично звітувати перед радою про свою роботу.
 14. 2.3.3.Своєчасно виконувати доручення міського голови, секретаря ради, сесії ради з питань підготовки рішень та роботи ради, інформувати їх про хід виконання доручень.
 15. 2.3.4.Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати заяви, пропозиції, скарги з питань, віднесених до їх компетенції відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
 16. 2.3.5.Вести діловодство в комісіях відповідно до вимог чинного законодавства.

Розділ 3. Організація роботи постійних комісій

 1. 3.1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій є правомочними, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії. Засідання скликаються та проводяться відповідно до затверджених комісіями планів роботи, а також плану роботи ради. Засідання скликаються в міру необхідності.
 2. 3.2.Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. Орієнтовний порядок денний засідання постійної комісії міської ради разом з необхідними матеріалами доводиться до відома членів відповідної постійної комісії міської ради не пізніше як за 3 дні до початку її роботи і лише у виняткових випадках перед початком засідання.
 3. 3.3.Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання. На закритому засіданні крім членів комісії можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.
 4. 3.4.Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
 5. 3.5.Голова комісії організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
 6. 3.6.За рішенням постійних комісій на їх засіданнях можуть проводитися слухання з питань, що належать до їх компетенції. Мета слухань – отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Інформація, отримана під час слухань використовується для прийняття висновків і рекомендацій постійних комісій.
 7. 3.7.Слухання проводяться відкрито. Під час слухань кожен член постійної комісії має право ставити запитання промовцям та одержувати відповіді на них. Також мають право на виступ з доповіддю та брати участь в обговоренні запрошені особи та представники громадськості.
 8. 3.8.Постійні комісії запрошують посадових осіб, керівників на своє засідання через оргвідділ апарату ради телефонограмою (факсом), письмовим запрошенням за підписом голови комісії. В телефонограмі (запрошенні) обов’язково вказується дата, час, місце проведення слухання та питання, що подаються на обговорення та розгляд комісії не пізніше як за три дні до його початку, а у виняткових випадках – не пізніш, як за день. В повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії також зазначається, які документи і матеріали бажано мати з собою.
 9. 3.9.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують і приймають рішення, рекомендації, висновки, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Вони можуть бути переглянуті постійною комісією, якщо за це подано не менше половини голосів від загального складу комісії:

-          рішення – з питань, що стосуються структури, організації діяльності комісії та розподілу обов’язків між її членами;

-          рекомендації, пропозиції – щодо розгляду радою питань, які вносяться посадовими особами і виконавчими органами, а також щодо контрольної діяльності постійних комісій;

-          висновки – з питань, які вносяться на розгляд ради щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження або погодження радою.

            Зазначені документи надсилаються зацікавленим органам та посадовим особам.

 1. 3.10.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
 2. 3.11.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головою комісії – головуючим, що вів спільне засідання.
 3. 3.12.На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол.

            В протоколі зазначаються:

-          номер протоколу, дата і місце проведення;

-          прізвище головуючого на засіданні;

-          список членів комісії, присутніх на засіданні;

-          список відсутніх з зазначенням причин їх відсутності;

-          список запрошених або викликаних осіб та тих з них, які присутні на засіданні;

-          порядок денний засідання;

-          розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених і викликаних осіб, які виступили під час їх обговорення;

-          назви документів, розглянуті на засіданні постійних комісій;

-          результати голосування з питань порядку денного;

-          прийняті рішення, рекомендації, висновки.

 1. 3.13.Протоколи засідання постійної комісії підписуються головою та секретарем комісії, а в разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати свої повноваження з інших причин – головуючим на засіданні.
 2. 3.14.Протоколи засідань постійних комісій зберігаються протягом депутатського скликання в спеціальних папках, заведених на кожну комісію у секретаря ради. Після закінчення терміну скликання протоколи комісій передаються на зберігання в міський архів.
 3. 3.15.Протокол засідання є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновки комісії, який оформляється не пізніше 3-х днів після засідання комісії.
 4. 3.16.Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.

            Голова постійної комісії:

-          скликає і веде засідання комісії;

-          забезпечує складання плану її роботи;

-          дає доручення членам комісії;

-          представляє комісію у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, іншими органами, об’єднаннями громадян та громадянами;

-          підписує документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням;

-          організовує роботу по виконанню рішень, реалізації висновків і рекомендацій комісії, інформує її членів про хід їх виконання;

-          звітує раді про роботу постійної комісії та її наслідки не рідше, ніж один раз на рік, інформує міського голову та раду щодо питань, розглянутих на її засіданнях;

-          пропонує кандидатури на посаду заступника голови комісії та секретаря комісії;

-          інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, що стосуються діяльності постійної комісії.

 1. 3.17.Заступник голови комісії:

-          виконує обов’язки голови постійної комісії у разі його відсутності;

-          виконує за дорученням голови постійної комісії завдання щодо організації роботи постійної комісії.

 1. 3.18.Секретар постійної комісії, при потребі залучаючи спеціалістів апарату ради:

-          організовує ведення протоколу засідання постійної комісії;

-          веде діловодство комісії;

-          організовує роботу з підготовки матеріалів для засідання комісії;

-          повідомляє членів постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання комісії;

-          веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданні.

 1. 3.19.Член комісії:

-          виконує завдання, передбачені рішенням комісії щодо розподілу обов’язків;

-          член постійної комісії, який має іншу думку, ніж комісія, має право подавати раді особисту думку;

-          члену комісії надається право виступати із співдоповіддю до доповіді комісії.

Розділ 4. Компетенція постійних комісій Костопільської міської ради

 1. 4.1. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку:

           

 1. 1)здійснює контроль за дотриманням Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» в частині здійснення повноважень органів місцевого самоврядування, охорони трудових та інших прав депутатів, з питань гласності, законності та правопорядку на території міста;
 2. 2)контролює і забезпечує дотримання положень Регламенту міської ради та її органів;
 3. 3)узагальнює і подає пропозиції щодо вдосконалення Регламенту міської ради та виконавчого комітету, доцільності внесення до нього змін та доповнень;
 4. 4)розглядає та подає пропозиції щодо утворення і ліквідації постійних комісій ради, зміни їх персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;
 5. 5)за пропозицією міського голови розглядає проект структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів;
 6. 6)розглядає план роботи ради та звіт про його виконання;
 7. 7)розглядає звіти керівників виконавчих органів та посадових осіб, яких рада призначає або затверджує;
 8. 8)заслуховує повідомлення депутатів про роботу в раді, аналіз ефективності роботи ради, депутатів, постійних комісій та внесення пропозицій щодо поліпшення депутатської діяльності;
 9. 9)розглядає депутатські запити та готує проекти рішень по запитах у межах своєї компетенції;
 10. 10)готує звіти про присутність депутатів на засіданнях ради та постійних комісіях;
 11. 11)підготовка співдоповідей щодо звітів постійних комісій, депутатів про роботу в раді та з виборцями;
 12. 12)розглядає проекти рішень про проведення місцевого референдуму;
 13. 13)розглядає пропозиції щодо встановлення відповідно до законодавства правил з питань додержання тиші у громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
 14. 14)розглядає проект статуту територіальної громади міста;
 15. 15)розглядає проект рішення про мову (мови), якою користується у своїй роботі рада, її виконавчий комітет та яка використовується в офіційних оголошеннях;
 16. 16)розглядає пропозиції щодо об’єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;
 17. 17)розглядає та вирішує питання, що виникають внаслідок порушення депутатських взаємовідносин та поведінки депутатів. Вносить на розгляд сесії, після розгляду на комісії, пропозиції щодо впливу на посадових осіб виконавчих органів влади, у випадку порушення ними законодавства або етики спілкування під час співпраці з депутатами;
 18. 18)розглядає проекти рішень про затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;
 19. 19)здійснює державну регуляторну політику в частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;
 20. 20)проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями, правоохоронними органами, з питань гласності, законності, охорони громадського порядку, при необхідності вносить пропозиції щодо розгляду на сесії міської ради;
 21. 21)розглядає та подає пропозиції щодо скасування актів виконавчого комітету ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням міської ради, прийнятих у межах її повноважень;
 22. 22)розглядає проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільові проекти програм з інших питань місцевого розвитку, підтримки депутатської діяльності, проект міського бюджету в розрізі віднесених до компетенції комісії питань, вносить відповідні зміни та доповнення до проектів, подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків, пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до міського бюджету;
 23. 23)здійснює контроль за виконанням Закону України «Про звернення громадян» на підприємствах, установах, організаціях, виконавчим комітетом міської ради;
 24. 24)сприяє реалізації державної політики в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян на регіональному рівні;
 25. 25)звітує перед радою про проведену роботу.

         Крім того, комісія здійснює:

-          контроль за внесенням подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення рад і їх повноважень;

-          контроль за зверненням до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади міста, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 1. 4.2.Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податків:

           

 1. 1)здійснює контроль за виконанням Бюджетного та Податкового кодексів України, інших законів України та нормативних актів з бюджетних і фінансових питань;
 2. 2)здійснює контроль за економним та ефективним витрачанням коштів з міського бюджету;
 3. 3)розглядає проекти міського бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільові проекти програм з інших питань місцевого розвитку, пропонує зміни, доповнення, подає рекомендації на затвердження ради, співдоповідає з питань про міський бюджет та про його виконання;
 4. 4)здійснює щоквартальний аналіз виконання міського бюджету. Заслуховує з цього питання керівників підприємств і установ міської комунальної власності, розглядає пропозиції з питань фінансування, оподаткування, внесення змін та доповнень до міського бюджету, подані іншими постійними комісіями міської ради, узагальнює і вносить їх міському голові та міській раді;
 5. 5)розглядає звіт про виконання міського бюджету за рік, що минув та вносить свої пропозиції щодо його затвердження на сесії міської ради;
 6. 6)проводить спільні з іншими постійними комісіями, відділами апарату ради, податковою інспекцією, засідання комісії з питань бюджету, фінансів та податків щодо виконання програм соціально-економічного розвитку, цільових проектів програм з інших питань місцевого розвитку;
 7. 7)розглядає пропозиції, розробляє проекти рішень, положень щодо встановлення місцевих податків і зборів, розмірів їх ставок у межах, відповідно чинного законодавства;
 8. 8)розглядає звернення, розробляє проекти щодо надання платникам, відповідно до законодавства пільг по місцевих податках та зборах;
 9. 9)розглядає та подає пропозиції по створенню резервного фонду міського бюджету, здійснює контроль за використанням даних коштів;
 10. 10)розглядає проекти рішень щодо отримання позик з інших бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з міського бюджету;
 11. 11)подає пропозиції щодо ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності територіальної громади;
 12. 12)розглядає пропозицій про вступ міської ради до асоціації, інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, про об’єднання в асоціації та вихід із них;
 13. 13)розглядає проекти рішень про затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради, з питань віднесених до її виключної компетенції;
 14. 14)проводить розгляд депутатських запитів та підготовку проектів рішень по запитах у межах своєї компетенції;
 15. 15)контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;
 16. 16)на пропозицію постійної комісії працівники виконавчого апарату міської ради, представники підприємств та організацій, що належать до міської комунальної власності, інші посадові особи зобов’язані бути на її засіданнях, надавати пояснення щодо питань, які розглядаються постійною комісією;
 17. 17)здійснює державну регуляторну політику в частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;
 18. 18)звітує перед радою про проведену роботу.

            Крім того, комісія здійснює:

-          контроль за використанням коштів та іншого майна, що перебувають у власності територіальної громади міста;

-          контроль за здійсненням в установленому порядку фінансування видатків з міського бюджету.

 1. 4.3.Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності:

           

 1. 1)здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних актів центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з питань, що стосуються галузі житлово-комунального господарства та управління майном міської комунальної власності;
 2. 2)розглядає проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільові проекти програм з інших питань, що стосуються галузі житлово-комунального господарства, проект бюджету в розрізі віднесених до компетенції комісії питань, вносить відповідні зміни та доповнення до проектів, подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків, пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до міського бюджету;
 3. 3)здійснює контроль за затвердженням в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови території міста;
 4. 4)здійснює контроль за використанням власних коштів і на пайових засадах, направлених на будівництво, реконструкцію і ремонт об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення;
 5. 5)здійснює контроль за виконанням виконавчими органами ради функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт доріг, тротуарів, житлового фонду, інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста;
 6. 6)здійснює контроль за розглядом і внесенням до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території міста;
 7. 7)розглядає проекти рішень щодо переліку об’єктів комунальної власності, відчуження відповідно до чинного законодавства комунального майна, питання про придбання в установленому порядку майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, яке є безхазяйним, про створення, ліквідацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста;
 8. 8)розглядає та надає пропозиції щодо створення підприємствами міської комунальної власності спільних підприємств;
 9. 9)здійснює контроль за укладанням договорів на оренду (позику) майна комунальної власності;
 10. 10)розглядає фінансово-господарські плани виробничих підприємств міської комунальної власності, подає на розгляд ради;
 11. 11)заслуховує звіти керівників про роботу підприємств, стан виконання фінансово-господарських планів та програм підтримки розвитку підприємств тощо;
 12. 12)розглядає проекти статутів господарських підприємств, що засновані на майні міської комунальної власності, вносить відповідні зміни, доповнення та подає на розгляд ради;
 13. 13)розглядає пропозиції щодо встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території міста, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
 14. 14)розглядає депутатські запити та проекти рішень по запитах у межах своєї компетенції;
 15. 15)контролює за справлянням плати за надані підприємствами житлово-комунальні послуги;
 16. 16)розглядає проекти рішень по організації благоустрою міста, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення;
 17. 17)контролює використання прибутку підприємствами комунальної власності територіальних громад;
 18. 18)здійснює контроль щодо ефективного використання майна комунальної власності;
 19. 19)проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями чи службами, комунальними підприємствами з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності;
 20. 20)здійснює державну регуляторну політику в частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;
 21. 21)вивчення і подання пропозицій щодо стану шляхового господарства міста, створення розгалуженої мережі громадського транспорту, зупинок та стоянок автотранспорту;
 22. 22)сприяє організації та діяльності об’єднанню співвласників багатоквартирних житлових будинків, житлово-будівельним кооперативам;
 23. 23)звітує про свою роботу перед радою.
 1. 4.4.Постійна комісія із земельних питань та охорони довкілля:

           

 1. 1)здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативно-правових актів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у сфері регулювання земельних відносин, використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища на території міста;
 2. 2)заслуховує звіти керівників, підприємств та організацій незалежно від форми власності з питань дотримання вимог Земельного кодексу України, регулювання земельних відносин, здійснення заходів щодо використання природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища і інші питання, готує висновки, доповіді та співдоповіді, виступи на сесії міської ради. Висновки постійної комісії повинні містити чітко сформульовані позитивні чи негативні факти роботи відповідних підприємств, установ, організацій чи посадових осіб. У висновку чи рекомендації комісії повинні бути визначені заходи, які необхідно здійснювати для усунення недоліків, виявлених комісією;
 3. 3)розглядає програму соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільові проекти програм з інших питань місцевого розвитку, з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища проект міського бюджету, вносить свої пропозиції щодо проекту міського бюджету та подає їх для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків, подає пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до міського бюджету;
 4. 4)проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями чи службами з питань регулювання земельних відносин та ефективності їх використання, екології, охорони навколишнього природного середовища;
 5. 5)розглядає звернення громадян, фізичних та юридичних осіб із земельних питань;
 6. 6)розглядає проекти рішень і вносить на розгляд ради пропозиції щодо встановлення ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;
 7. 7)здійснює контроль за вилученням (викупом), а також наданням під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальної громади міста Костопіль;
 8. 8)подає пропозиції щодо визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки;
 9. 9)розглядає і подає на затвердження ради проекти місцевих програм охорони довкілля, приймає участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;
 10. 10)розглядає проекти рішень про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів міста, а також про скасування такого дозволу;
 11. 11)розглядає подання з питань внесення змін щодо меж населеного пункту;
 12. 12)розглядає та надає пропозиції щодо скасування актів виконавчого комітету ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим нормативно-правовим актам законодавства, рішенням міської ради, прийнятих у межах її компетенції;
 13. 13)здійснює контроль за наданням відповідно до законодавства згоди на розміщення на території міста нових об’єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає територію міста;
 14. 14)здійснює контроль за встановленням на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;
 15. 15)здійснює контроль за наданням дозволу на спорудження об’єктів містобудування, незалежно від форм власності;
 16. 16)здійснює контроль за наданням дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;
 17. 17)здійснює контроль за справлянням плати за землю;
 18. 18)проводить розгляд депутатських запитів та підготовку проектів рішень по запитах у межах своєї компетенції;
 19. 19)розглядає пропозиції та здійснює контроль за вирішенням відповідно до законодавства питань про відведення особам пільгової категорії у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва;
 20. 20)здійснює попередній розгляд поданої на затвердження (погодження) містобудівної документації та надає свої висновки чи рекомендації сесії міської ради;
 21. 21)сприяє розвитку інфраструктури міських скверів, парків та інших рекреаційних зон;
 22. 22)бере участь у підготовці та організації громадських слухань з екологічної ситуації та ходу виконання запланованих заходів з її покращення;
 23. 23)сприяє забезпеченню належного стану благоустрою міста, організації озеленення, охорони зелених насаджень, створення місць відпочинку громадян;
 24. 24)здійснює державну регуляторну політику в частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;
 25. 25)звітує про свою роботу перед радою.
 1. 4.5.Постійна комісія з питань економічного, соціально-культурного розвитку, інвестиційної діяльності та підприємництва:

           

 1. 1)здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних актів центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування щодо економічного розвитку, з питань розвитку освіти, духовності та культури, молодіжної політики, в галузі охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, соціального захисту населення, малозабезпечених категорій громадян в тому числі ветеранів і інвалідів, питань розвитку підприємництва, малого і середнього бізнесу, інвестиційної діяльності;
 2. 2)заслуховує звіти керівників, підприємств, установ, організацій з питань, що стосуються їх компетенції, готує доповіді та співдоповіді з цих питань, виступи на сесії міської ради;
 3. 3)проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями, з питань економічного, соціально-культурного розвитку громади, інвестиційної діяльності та підприємництва, при необхідності вносить пропозиції щодо розгляду на сесії міської ради;
 4. 4)розглядає депутатські запити та приймає проекти рішень по запитах у межах своєї компетенції;
 5. 5)розробляє проекти рішень ради та готує доповіді, співдоповіді з цих та інших питань. Висновки постійної комісії повинні містити чітко сформульовані, позитивні чи негативні факти роботи відповідних підприємств, установ, організацій чи посадових осіб. У висновку чи рекомендації комісії повинні бути визначені заходи, які необхідно здійснювати для усунення недоліків, виявлених комісією;
 6. 6)розглядає проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, інвестиційної діяльності, цільові проекти програм з інших питань місцевого розвитку, проект міського бюджету в розрізі віднесених до компетенції комісії питань, вносить відповідні зміни та доповнення до проектів, подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків, пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до міського бюджету;
 7. 7)вивчає в межах повноважень покладених на органи місцевого самоврядування діяльність підприємств міста, підприємницьких структур, освітніх та інших закладів. За результатами перевірки подає рекомендації, в необхідних випадках, на розгляд ради. Здійснює контроль за виконанням рішень ради з цих питань;
 8. 8)розглядає проекти статутів, бюджетних закладів, що засновані на майні міської комунальної власності, вносить відповідні зміни, доповнення та подає на розгляд ради;
 9. 9)розглядає проекти рішень про затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;
 10. 10)здійснює державну регуляторну політику в частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;
 11. 11)вносить на розгляд ради пропозиції і рекомендації з економічних, соціально-культурних та питань щодо розвитку підприємництва, інвестиційної діяльності;
 12. 12)сприяє ефективному залученню державних ресурсів, внутрішніх та зовнішніх інвестицій для підтримки і розвитку міста Костопіль;
 13. 13)звітує про свою роботу перед радою.

            Питання, що належать до відання кількох постійних комісій, можуть за їх ініціативою, а також за дорученням міської ради, голови чи секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Спільні засідання веде один із голів цих постійних комісій за їх взаємною згодою. У разі необхідності спільне засідання за рішенням постійних комісій можуть вести міський голова або секретар міської ради.

            Організаційно-методичне, технічне, інформаційне і матеріальне забезпечення постійних комісій здійснює загально-організаційний відділ виконавчого комітету міської ради.

 1. 4.6.Постійна комісія з питань розвитку місцевого самоврядування та децентралізації влади:

           

 1. 1)здійснює контроль за дотриманням Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», реалізацією вимог Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, виконання рішень ради;
 2. 2)вивчає громадську думку, пропозиції щодо створення умов по об’єднанню міста Костопіль із територіальними громадами Костопільського району;
 3. 3)проводить вивчення громадської думки, пропозицій, кращого досвіду інших міст щодо форм і методів управління громадою;
 4. 4)розглядає питання щодо діяльності органів місцевого самоврядування, пов’язаних із об’єднанням територіальних громад;
 5. 5)сприяє створенню та функціонуванню органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення, наділенню їх частиною фінансових, майнових та компетентних прав міської ради;
 6. 6)співпрацює з об’єднаннями громадян, громадськими організаціями та органами самоорганізації населення міста;
 7. 7)бере участь у зустрічах з об’єднаннями громадян та органами самоорганізації населення міста, формує та направляє до відповідних комісій пропозиції щодо поліпшення умов проживання та життєдіяльності громадян у місті;
 8. 8)за дорученням міської ради, міського голови взаємодіє та вивчає діяльність виконавчих органів міської ради, підпорядкованих та підзвітних міській раді;
 9. 9)здійснює контроль за гласністю та відкритістю в роботі міських органів влади, постійних комісій та інших громадських утворень;
 10. 10)аналізує, узагальнює та надає інформацію щодо діяльності депутатів в раді та постійних комісіях, роботи по прийому громадян та на виборчих округах, висвітлюючи в ЗМІ;
 11. 11)здійснює контроль за дотриманням термінів щодо проведення звітів постійних комісій, депутатів про роботу в раді та з виборцями;
 12. 12)розглядає проект, надає пропозиції до статуту територіальної громади міста;
 13. 13)розглядає пропозиції щодо об’єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;
 14. 14)розглядає депутатські запити та готує проекти рішень по запитах у межах своєї компетенції;
 15. 15)проводить розгляд проектів рішень щодо дострокового припинення повноважень ради, в порядку, встановленому законом;
 16. 16)розглядає проекти рішень про проведення місцевого референдуму;
 17. 17)проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями;
 18. 18)подає пропозиції та здійснює контроль за використанням символіки територіальної громади міста Костопіль;
 19. 19)звітує про свою роботу перед радою.

Розділ 5. Перспективне та поточне планування роботи постійних комісій

 

            Робота постійних комісій планується на півріччя. План роботи складається з урахуванням планів роботи виконкому та Костопільської міської ради, пропозицій депутатів.

            Плани роботи постійних комісій затверджуються на їх засіданнях. Постійні комісії ведуть облік своєї роботи.

            Згідно з основними напрямками діяльності постійних комісій до плану їх роботи входять:

-          питання, які вносяться на обговорення сесії ради;

-          питання, які вносяться на засідання постійної комісії;

-          контрольна діяльність.

Секретар ради                                                                                            Д. Єрмаченко